Integrált Területi Program végrehajtása

“A Békés Megyei Önkormányzat, mint területi szereplő döntési javaslatai

A 2014-2020 közötti programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. szakaszának rendelkezése szerint: Ha a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásra nem kizárólag a területi szereplő vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet a standard eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a döntés-előkészítő bizottság tagjainak száma két fő, tagjai az irányító hatóság és a területi szereplő (megyei önkormányzat) által delegált egy-egy fő. A területi szereplő által delegált tag a döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése határozatában hozott döntési javaslatot képviseli.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2016. (V.26.) KGY határozatának 3. pontjában úgy döntött, hogy Közgyűlésének a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába delegált tagja, illetve akadályoztatása esetén póttagja a bizottság ülésén meghatározott mandátummal vesz részt, melynek meghatározására felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 2017. február 16-ai ülésén meghozott döntései a Békés Megyei Önkormányzat által delegált DEB tag által képviselendő döntési javaslatokról:”

Határozati kivonat DEB

A Békés Megyei Önkormányzat TOP projektek megvalósításának belső eljárásrendi szabályzata és települési eljárásrendje konzorciumi megállapodás esetére

Jelen belső eljárásrendi szabályzat célja a 2014-2020 programozási időszakban az egyes uniós alapok által finanszírozott Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) keretében kiírt, pozitív támogatói döntéssel rendelkező projektek megvalósításával kapcsolatos azon feladatkörök és munkafolyamatok ismertetése és eljárásrendi szabályozása, melyben a Békés Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, vagy a Békés Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Kft., konzorciumi együttműködés keretében Projektmenedzsment tevékenységet lát el.

A feltöltésre került szabályzat, valamint annak 1. és 2. sz. melléklete átfogó iránymutatást ad az elnyert támogatások kezelésének, elszámolásának módjáról, az elnyert támogatásból megvalósított beruházással összefüggésben felmerülő feladatok eljárási rendjéről, továbbá ismerteti a folyamatban résztvevő személyek, szervezetek feladatait, jogait és kötelezettségeit.

A szabályzat további mellékletei a támogatói döntéssel rendelkező projektek esetében egyedi egyeztetés tárgyát fogják képezni.

Belső eljárásrend